Drama School 2020:Lùm xùm gây tr...

Drama school 2020 Tiếp nối cho chuỗi series chủ đề trường học của nhà đài KBS2: School 1999-2002, School 2013, School 2015, School 2017 về cuộc sống xoay …

Drama School 2020:Lùm xùm gây tr...

Drama school 2020 Tiếp nối cho chuỗi series chủ đề trường học của nhà đài KBS2: School 1999-2002, School 2013, School 2015, School 2017 về cuộc sống xoay …